Enerjinin Korunması Ve Tasarruf Zorunluluğu İle İlgili Hükümler

DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER

ENERJİNİN KORUNMASI VE TASARRUF ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

ENERJİNİN KORUNMASI VE TASARRUF "ZORUNLULUĞU"

Tüketilen enerjinin korunmasını, Enerjinin verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasına sağlamak amacı ile; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan "Enerji Performansı Yönetmeliği" gereğince;


Toplam alanı 2000 m2 üzerinde olan binalarda, Isınma ve Sıcak su ihtiyaçlarının Merkezi Sistemler ile karşılanması zorunluluğu getirilmiştir...

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, binalarda performans kriterlerinin belirlenmesi; karbondikosit salınımının ve enerji tüketiminin hesaplanarak, uygulama esaslarının belirlenmesini ile sarf edilen enerjinin ve çevrenin korunmasını amaçlanmaktadır.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ BÖLÜM
Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları
MADDE 13 – (3) Yeni yapılacak binalarda; toplam kullanım alanının 1.000 m2’den büyük olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.

(7) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.

 

(9) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; katı yakıtlı kazanlarda %75’den, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen 2 yıldız (**) verim sınıfından daha düşük olamaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Sıhhi Sıcak Su Hazırlama ve Dağıtım Sistemleri

MADDE 19 – (3) Kullanım alanı 1000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şarttır.

 

1 Nisan 2010 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklik ile "kullanım alanları 2000 m2" ve üzeri alanlar olarak değiştirilmiştir.